Osiedlegranica.pl
Warsztaty     [2019-01-05]Mikołajki     [2018-12-06]Zabawy naukowe     [2018-12-04]MPZP na terenie leśnym (cmenatrz parafialny)     [2018-11-19]

 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Michałowice

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Granica – część IIB” (cmentarz parafialny) sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwały ją zmieniającej nr X/87/2015 z dnia 30 września 2015 r.

 

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 29 października 2018 r. do 28 listopada 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) w godzinach 1000 – 1500 .

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Michałowice.

 

Wójt Gminy Michałowice mgr inż. Krzysztof Grabka

 

Źródło: www.michalowice.pl

...czytaj dalejKubusia Puchatka do przebudowy     [2018-11-16]

Informujemy, iż trzy firmy złożyły oferty na przebudowę ulicy Kubusia Puchatka w Granicy.

 

To ostatnie otwarcie ofert na inwestycję w Granicy obecnej kadencji Rady Gminy i Wójta Gminy Michałowice.

 

 

Źródło: www.michalowice.pl

 

...czytaj dalejWarsztaty     [2018-11-15]Skośna i Borówkowa po przebudowie     [2018-11-15]

 

Informujemy, iż zakończona została inwestycja polegająca na przebudowie ulic; Skośnej i Borówkowej.

...czytaj dalejAndrzejki     [2018-11-14]Podziękowanie - Przemysław Majtyka     [2018-11-02]

Szanowni Państwo,

 

Ostatnie wybory do Rady Gminy Michałowice pokazały, iż nadszedł czas na zmiany, także w okręgu nr 13 w Granicy z którego startowałem.  Wszystkim którzy oddali na mnie głos składam serdeczne podziękowania.

 

Dziękuję Państwu za wsparcie oraz bezinteresowną pomoc we wszelkich działaniach na rzecz Granicy przez ostatnie 8 lat.  

 

W szczególności dziękuję:

 

- Mieszkańcom Granicy oraz Mieszkańcom całej Gminy Michałowice;

- Obecnemu Zarządowi Osiedla Granica : Pawłowi Łąpiesiowi, Annie i Aleksandrze Świątek, Agnieszce Paradowskiej i Marcinowi Izdebskiemu;

- Poprzedniemu Zarządowi Osiedla Granica;

- Zarządowi Emerytów z Granicy na czele z Przewodniczącym Ryszardem Dutkiewiczem;

- Wspólnocie Gruntowej Granicy reprezentowanej przez Roberta Wojciechowskiego;

- Wójtowi Gminy – Krzysztofowi Grabce;

- Pracownikom Urzędu Gminy, Dyrektorom Szkół , Przedszkoli i Bibliotek;

- Radnym, Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli.

 

Obecnie Granica jest w doskonałej kondycji pod każdym względem: inwestycyjnym, integracyjnym, działalności kulturalnej i sportowej. Wszelkie założone cele i obietnice składane w ciągu ostatnich dwóch kadencji zostały wykonane, więc odchodzę z działalności samorządowej w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Nie zmienia to faktu, że na terenie Granicy jest jeszcze wiele do zrobienia,

a w szczególności:

 

- przebudowa ulicy Pruszkowskiej w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, gdzie już dwukrotnie ogłoszony był przetarg jednak żadna z firm nie złożyła oferty,

- budowa gminnego basenu na wydzielonej pod ten cel działce przy boisku,

- zagospodarowanie terenów zielonych Wspólnoty Gruntowej,

- przebudowa ulic które czekają na przebudowę a które mają już projekty,

- wykonanie łącznika między ulicami Reja i Długiej,

 

Pozostaje mi mieć nadzieję, że obecna Rada Gminy związana ze środowiskiem Towarzystwa Komorowianie, które mocno przeciwstawiało się powstaniu Osiedla Granica i niektórym działaniom na rzecz Granicy będzie przychylna naszej miejscowości i powyższe inwestycje oraz wiele dodatkowych inicjatyw zostanie wykonanych.

 

Wszystkim osobom, które zdobyły zaufanie mieszkańców w ostatnich wyborach i będą reprezentantami w Radzie Gminy Michałowice, a w szczególności reprezentantkom Granicy życzę dużo sukcesów.

 

Z poważaniem

 

Przemysław Majtyka  

 

...czytaj dalejKoncert     [2018-10-26]

 

W dniu 18 października w świetlicy osiedlowej odbył się koncert z okazji Dnia Seniora. Mieszkańcy mogli usłyszeć kultowe polskie przeboje w wykonaniu Edyty Nigro.

Zachęcamy do obejrzenia filmy z koncertu - FILM.

 

...czytaj dalej
Notice: Undefined variable: l in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy.php on line 21
Poprzednia strona  |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Następna strona

© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro