Osiedlegranica.pl
MPZP na terenie leśnym (cmenatrz parafialny)     [2018-11-19]

 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Michałowice

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Granica – część IIB” (cmentarz parafialny) sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwały ją zmieniającej nr X/87/2015 z dnia 30 września 2015 r.

 

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 29 października 2018 r. do 28 listopada 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) w godzinach 1000 – 1500 .

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Michałowice.

 

Wójt Gminy Michałowice mgr inż. Krzysztof Grabka

 

Źródło: www.michalowice.pl


© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro