Osiedlegranica.pl

Notice: Undefined variable: Tresc in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy2_all.php on line 20
XVII sesja Rady Gminy Michałowice - 4 lipca 2012 r.     [2012-07-03]

XVII sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 4 lipca 2012 r. godz. 15:00 (środa) w Urzędzie Gminy w Michałowicach, przy ul. Raszyńskiej 34 z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na rok 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2) zmieniająca uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020 ,

3) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011,

4) zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice,

5) zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1,

6) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

7) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Michałowice-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

8) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

9) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

10) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ew. Komorów Wieś w Gminie Michałowice, stanowiących działki ewidencyjne nr 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 i 7/1,

11) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ew. Reguły w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 628/21,

12) ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

3. Sprawozdanie z działalności NZOZ RES-MED. 40 za rok 2011.

4. Sprawozdanie z działalności NZOZ Przychodni Lekarskiej Zdrowie za 2011 rok.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Michałowice.

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

7. Informacje Wójta Gminy.

8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

9. Sprawy wniesione.


© 2021 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro